Od 1 lipca 2016 roku nieruchomości zamieszkane w zakresie odbioru odpadów komunalnych obsługuje:


PPHU "
EKOPLAST-PRODUKT" S.C.

KRZYSZTOF BRANDYS, RYSZARD BRANDYS
ul. Frysztacka 145
43-400 Cieszyn
tel. 33 858 00 75
516 947 860
www.ekoplast.cieszyn.pl


Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz powstają odpady, odbywa się na podstawie umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej:

     

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Hażlach  

 WARUNKI UZYSKANIA WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ


Zgodnie z  art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016r. poz. 250 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 z późn.zm.).

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

3) numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;

4) określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej oraz oświadczenie
o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:


"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn.zm.).".

Oświadczenie, powinno zawierać także:

1) firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.


Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Wpis do rejestru działalności regulowanej podlega opłacie skarbowej - zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016r., poz. 1827 z późn. zm.) oraz załącznikiem do tej ustawy:

ü  część I, ust. 36, pkt 9a – wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej wynosi 50,00 zł,

ü  część I, ust. 37 – wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany w rejestrze działalności regulowanej w zakresie rozszerzenia zakresu działalności wynosi 25,00 zł,

ü  część II, ust. 17 – wysokość opłaty za wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru działalności regulowanej wynosi 17,00 zł.

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

  1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
  2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.

W przypadku zakończenia działalności polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany złożyć do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w terminie 14 dni od dnia trwałego zaprzestania wykonywania tej działalności, wniosek o wykreślenie z rejestru.Załączniki (do pobrania):