logotyp efr prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Gmina Hażlach otrzymała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Hażlach i Zamarski w ramach uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach”. 

Celem operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców i rozwoju gospodarczego wsi Hażlach i Zamarski poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej i ograniczenie zanieczyszczenia wód.

Operacja jest współfinasowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.