Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Mieszkańcom Pogwizdowa w darze

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2020”

Przedszkola w Gminie Hażlach zamknięte do 24 maja

Rudnik – miejsce, gdzie współpraca przynosi efekty

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Mieszkańcom Pogwizdowa w darze

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2020”

Przedszkola w Gminie Hażlach zamknięte do 24 maja

Rudnik – miejsce, gdzie współpraca przynosi efekty

 

polska cyfrowa logotyp


Gmina Hażlach pozyskała 69 993,93 zł na zakup 27 laptopów wraz z oprogramowaniem, przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów, którzy ze względu na brak takiego sprzętu nie mogli korzystać z nauczania zdalnego. Zakup sfinansowano w ramach realizacji projektu „Zdalna szkoła – Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Zakupione komputery zostały przekazane szkołom, których dyrektorzy zgłosili zapotrzebowanie na sprzęt do nauki zdalnej. Zespół Szkolno-Przeszkolny w Hażlachu otrzymał 3 laptopy, Zespół Szkolno-Przeszkolny w Kończycach Wielkich – 16, Szkoła Podstawowa w Zamarskach – 8.       

 

laptopy 01
Wójt Grzegorz Sikorski prezentuje jeden z zakupionych laptopów   
 
 
 
laptopy 2    

Nowe laptopy w sali sesyjnej Urzędu Gminy Hażlach   

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Hażlach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://hazlach.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2009-12-17. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak ułatwień dostępu dla osób niepełnosprawnych,
  • element tytułowy nie jest poprawnie opisany, 
  • strona nie zawiera formularza kontaktowego,
  • niepoprawne opisy tekstu alternatywnego,   
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można częściowo korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Grzegorz Kasztura, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Marek Sojka, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 856 94 92. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Hażlach przy ul. Głównej 57, w którym znajdują się następujące komórki i referaty:

Przyziemie: Gminne Centrum Informacji (Punkt Informacji Turystycznej),   

Parter: Urząd Pocztowy, Bank Spółdzielczy,   

I Piętro: Biuro Rady Gminy, Urząd Stanu Cywilnego, Sala Ślubów, Sala Sesyjna, Sekretariat, Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, Przewodniczący Rady Gminy, Referat Organizacyjny, Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, Inspektor Ochrony Danych, Referat Finansowy, Skarbnik Gminy, Podatki, Kasa,  

II Piętro: Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Remontów, Punkt Przyjęć Doradcy Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego, Oświata, Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Mienia.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Biura obsługi interesantów, sekretariat oraz referaty Urzędu Gminy ulokowane są na pierwszym i drugim piętrze budynku.

Przy wejściu głównym na poziomie parkingu znajduje się przycisk przywołujący, za pomocą którego osoba z niepełnosprawnością ruchową ma możliwość skontaktowania się z sekretariatem urzędu. Następnie pracownik komórki merytorycznej schodzi do lokalu Gminnego Centrum Informacji w przyziemiu budynku w celu obsłużenia klienta.

Do lokalu Gminnego Centrum Informacji wchodzi się wprost z parkingu. Wejście posiada ułatwiony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest poszerzone, pozbawione progu, drzwi są wyposażone w samozamykacz z ramieniem spowalniającym.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku brak windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Toaleta dla osób poruszających się na wózkach znajduje się w przyziemiu w lokalu Gminnego Centrum Informacji.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

W niedalekiej odległości od wejścia głównego znajduje się jedno miejsce przewidziane dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego.

Dane teleadresowe Urzędu Gminy Hażlach:   

Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
nr tel. 33 856 94 92, 33 856 94 79,   
nr fax 33 852 42 11.

 

 

 
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XIII/103/2019 Rady Gminy Hażlach z dnia 11 grudnia 2019 roku od dnia 1 stycznia 2020 roku wynosi 19,50 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Wyliczenia opłaty należy dokonać w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz stawki opłaty. Opłata kwartalna stanowi trzykrotność opłaty miesięcznej. 


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

za styczeń, luty, marzec do 15 kwietnia
za kwiecień, maj, czerwiec do 15 lipca
za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 października
za październik, listopad, grudzień do 15 stycznia.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy bez wezwania uiszczać w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualny rachunek bankowy. W razie zagubienia numeru indywidualnego konta bankowego, numer konta można uzyskać w referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Hażlach tel. 33 856 94 79 wew. 59, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

efs nowy

 

Gmina Hażlach podpisała umowę o dofinansowaniu projektu pn. „Druga młodość seniorów w Gminie Hażlach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności 20 osób starszych (12K, 8M) w Gminie Hażlach poprzez utworzenie Klubu Seniora oraz rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych dla 4 osób (2K, 2M) z terenu Gminy Hażlach, w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 20 osób (12K, 8M), które ukończyły 60 rok życia, zamieszkujących na terenie Gminy Hażlach oraz 4 osoby (2K, 2M) z terenu Gminy Hażlach, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, na terenie Gminy Hażlach.

 

fundusz mikroprojektow 2014 2020

 

Gmina Hażlach zakończyła realizację kolejnego Mikroprojektu, dzięki któremu pięknieją Kończyce Wielkie i wzrasta atrakcyjność turystyczna Gminy Hażlach. Projekt „Spacerkiem po Kończycach Wielkich - II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein/Procházkou po Velkých Kunčicích - II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové” o numerze rejestracyjnym CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0001426 był realizowany we współpracy z partnerem z Republiki Czeskiej Miastem Karwina przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

sciezka kw 1
Początek ścieżki przy budynku sportowym o Fot. SP  


W wyniku realizacji projektu ukończono II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein, dzięki czemu można bezpiecznie przejść od zabytkowego, drewnianego kościoła parafialnego p.w. Św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich do zabytkowej kaplicy Opatrzności Bożej oraz kompleksu parkowo-pałacowego. Dzięki temu poprawiła się dostępność do atrakcji turystycznych naszego pogranicza. W ramach projektu odbyły się również polsko-czeskie imprezy promujące walory turystyczne pogranicza: Polsko-Czeski Bieg na Orientację „Śladami historii” oraz Polsko-Czeski Rajd Rowerowy „Śladami hrabiny Thun-Hohenstein z Karwiny do Kończyc Wielkich”. Ponadto, aby przybliżyć walory turystyczne Kończyc Wielkich, Gminy Hażlach oraz partnerskiego Miasta Karwina, przeprowadzono kampanię promocyjną w mediach, czyli w Radiu Katowice, „Głosie Ziemi Cieszyńskiej” oraz „Głosie” – gazecie Polaków w Republice Czeskiej.

sciezka kw 2
Jeden z punktów kontrolnych podczas Polsko-Czeskiego Biegu na Orientację „Śladami historii” o Fot. SP      


Zrewitalizowany w ramach projektu teren kryje w sobie ogromny potencjał. Dużym sukcesem marketingowym był Polsko–Czeski Rajd Rowerowy. Wśród jego uczestników znajdowali się przedstawiciele biur podróży, którzy zapowiedzieli organizację kilku wycieczek śladami hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein.   

 

*          *          *

 

"Rowerem śladami historii"  

fundusz mikroprojektow 2014 2020

Panująca w sobotę 21 września słoneczna pogoda oraz magia postaci hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein zachęciły ponad 70 rowerzystów, w tym Wójta Gminy Hażlach Grzegorza Sikorskiego oraz przewodniczącego Rady Gminy Sławomira Kolondrę, aby wybrać się rowerem śladami „Dobrej Pani” z Kończyc Wielkich. Uczestnicy swoją 10-kilometrową  przejażdżkę w ramach realizowanego przez Gminę Hażlach wspólnie z Miastem Karvina projektu „Spacerkiem po Kończycach Wielkich. II etap ścieżki zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein”/”„Procházkou po Velkých Kunčicích – II. etapa stezky zdraví hraběnky Thun-Hohensteinové“, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa, rozpoczęli od zwiedzania rynku w Karwinie, skąd następnie udali się do Kończyc Wielkich. Pod wiatą obok Domu Sportowca na rowerzystów czekał poczęstunek oraz gadżety rowerowe, które zostały zapewnione przez Miasto Karvina.

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca