Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

Wspomnienie profesora Wiktora Wawrzyczka (1911-1969)

„Zamarskie Biesiadowanie”

Gminne Biuro Spisowe w Hażlachu organizuje dyżury

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Dom Przyrodnika ukończony

Wyłączenie energii elektrycznej w Zamarskach

Hażlaska Biblioteka oficjalnie otwarta

logotypy wedrowki dolina olzy

 

„Wędrówki Doliną Olzy/Toulky údolím Olše“

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Intereg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020

 

Lider Projektu – Gmina Hażlach

Partner Projektu po stronie czeskiej – Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

 

Dzięki realizacji projektu dojdzie do podniesienia atrakcyjności obszaru pogranicza wzdłuż Doliny Olzy poprzez uzupełnienie brakującej infrastruktury i połączenie jej wspólnym szlakiem. Produktem projektu będzie nowa transgraniczna oferta turystyczna oparta na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym Doliny Olzy. Choć Olza swą długością nie należy do najdłuższych toków rzecznych i mierzy jedynie 87 km, to sama rzeka i jej dolina stanowią na dzisiejszym polsko-czeskim pograniczu wielką spuściznę historyczną i przyrodniczą. Dziś graniczna rzeka, przecinająca wiele gmin i znaczących ośrodków miejskich na pograniczu, np. Istebną, dalej Trzyniec, Bogumin, Hażlach, Cieszyn, Czeski Cieszyn, Kocobędz czy Karwinę, ma przede wszystkim znaczenie magiczne i nie jest już postrzegana jedynie jako element dzielący dwa narody (zarówno geograficznie, jak i stanowiąc granicę państwa), ale jako unikatowy potencjał przyrodniczo-kulturowy.

W ramach projektu zostaną zrealizowane działania inwestycyjne niezbędne do osiągnięcia planowanego efektu (w ramach szlaku - Archeopark w Kocobędzu, Dom Przyrodnika w Hażlachu). Przygotowana oferta turystyczna obejmuje znaczący obszar: dwie pętle szlaku - krótsza (ok. 19 km) i dłuższa (ok. 80 km), która przecina granicę dwukrotnie oraz dużą ilość atrakcji wzdłuż niego. Zachęci to turystów do pozostania w regionie na dłużej. Umożliwia to istniejąca baza noclegowa, której obłożenie w ujęciu rocznym wynosi obecnie jedynie ok. 47%.

Dzięki atrakcyjności i dostępności nowej oferty turystycznej zwiększy się odwiedzalność regionu po obu stronach (zakłada się ok. 8000 nowych turystów rocznie odwiedzających nowy produkt turystyczny). Zwiększenie poziomu odwiedzalności pozytywnie wpłynie na rozwój usług w branży turystycznej (baza zakwaterowania, usługi gastronomiczne, wypożyczalnie sprzętu sportowego itp.). Dzięki rozwojowi usług turystycznych powstaną nowe miejsca pracy w branży turystycznej, co wesprze wzrost zatrudnienia w segmencie usług.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania, mające na celu zwiększenie odwiedzalności przedmiotowego obszaru:

1. działania inwestycyjne mające na celu udostępnienie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz podniesienie jego atrakcyjności poprzez wzbogacenie oferty turystycznej. W ramach działań inwestycyjnych dojdzie do:

- rewitalizacji cześci repliki słowiańskiego grodu w Kocobędzu-Podoborze. Według opinii rzeczoznawców jego stan jest bardzo zły i wymaga natychmiastowej rewitalizacji, która pozwoli na przyjęcie zwiększonego ruchu turystycznego w ramach nowego transgranicznego produktu turystycznego;

- adaptacji zabytkowego spichlerza w Hażlachu na Dom Przyrodnika z interaktywną ekspozycją pokazującą dziedzictwo przyrodnicze Doliny Olzy (po obu stronach granicy) wraz z infrastrukturą do obsługi ruchu turystycznego (wybudowanie nowego parkingu bezpośrednio przy obiekcie oraz stworzenie bazy do obsługi ruchu turystycznego).

2. w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę zostanie podjętych szereg działań mających na celu spojenie elementów bogactwa przyrodniczego i kulturowego Doliny Olzy po jej obu stronach, tj.:

- wyznaczenie transgranicznych szlaków (dwóch - pętla długa ok. 80 km, oraz krótka o mniejszym stopniu trudności) pieszych, rowerowych, samochodowych (w oparciu o już istniejące oznakowanie obiektów) prowadzących przez Archeopark i Dom Przyrodnika. Szlak zostanie włączony do szlaku Greenway Kraków-Morawy-Wiedeń;

- stworzenie systemu informacji dla turystów z Polski w Archeoparku i Czech w Hażlachu (kompetencje językowe pracowników, znajomość produktu itp.) oraz kompleksowe przygotowanie materiałów informacyjnych w języku polskim, czeskim, niektórych także w angielskim dotyczących szlaku (aplikacja, przewodnik, mapy, publikacje itp.)

- stworzenie wspólnego systemu udostępniania rowerów w Hażlachu i Archeoparku w ramach biletów wstępu do obiektów. Działania będą realizowane wspólnie przy wsparciu ekspertów merytorycznych.

Celem projektu jest stworzenie warunków do rozwoju transgranicznego rynku pracy w branży turystycznej w oparciu o dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Doliny Olzy i nową, transgraniczną ofertę turystyczną.

Celem szczegółowym projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru po obu stronach Olzy w oparciu o infrastrukturę udostępniającą (szlak dziedzictwa Doliny Olzy przecinający granicę w dwóch miejscach) i przybliżającą dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe (w ramach szlaku - Archeopark w Kocobędzu-Podoborze, Dom Przyrodnika w Hażlachu), jednocześnie łączącą ją w jeden wspólny produkt turystyczny.

Wspólny produkt turystyczny będzie dedykowany głównie rodzinom z dziećmi w ramach tzw. turystki weekendowej, seniorom, turystyce aktywnej itp. Dzięki pakietowaniu oferty i zróżnicowaniu jej według potrzeb i możliwości fizycznych różnych grup docelowych cel projektu zostanie zrealizowany efektywniej.

Całkowita wartość projektu: 1 899 850,00 EURO

Wartość dofinansowania EFRR: 1 614 872,50 EURO

Wartość projektu Gminy Hażlach – 912 350,00  EURO

Wartość dofinnsowania z EFRR dla Gminy Hażlach – 775 497,50 EURO

 

dom przyrodnika
Wizualizacja Domu Przyrodnika w Hażlachu 

psr 2020 

aplikacja lgd ck

 projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

Powszechny Spis Rolny 2020

GRAFIKA PSR 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 odbędzie się od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu
w dniu 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych
w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. W Polsce poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w 2010 r.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

 

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych:

 • osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych);
 • osób prawnych;
 • jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

 

Jakie dane będą zbierane w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.:

 • użytkowników gospodarstw rolnych;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni użytkowanych gruntów;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • nakładu pracy w gospodarstwie rolnym użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

 

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:

 • poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/;
 • telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99;

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:

 • bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym dla użytkownika gospodarstwa rolnego;
 • korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – ze stanowiska komputerowego
  w siedzibie gminy w celu dokonania samospisu internetowego.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień
i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie https://spisrolny.gov.pl/.

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca