Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Mieszkańcom Pogwizdowa w darze

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2020”

Przedszkola w Gminie Hażlach zamknięte do 24 maja

Rudnik – miejsce, gdzie współpraca przynosi efekty

Informacja Wójta Gminy

Przedszkola w Gminie Hażlach otwarte od 25 maja

Pierwsza taka sesja. Nowa radna złożyła ślubowanie

Wakacyjne dyżury przedszkoli

Mieszkańcom Pogwizdowa w darze

Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie 2020”

Przedszkola w Gminie Hażlach zamknięte do 24 maja

Rudnik – miejsce, gdzie współpraca przynosi efekty

 

qrcode 1505240226

 loga cz pl eu eureregion

 

 

sciezka 1

 

 

Projekt Gminy Hażlach „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” uzyskał wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.


Projekt obce Hażlach „Stezka zdraví hraběnky Thun-Hohenstein” byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.


Název projektu/Nazwa projektu:
Stezka zdraví hraběnky Thun-Hohenstein/Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein


Registrační číslo/Numer rejestracyjny projektu:
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_010/0000501


Typ projektu/Typ projektu:
Typ C - samostatně realizovaný/Typ C - realizowany samodzielnie


Poskytovatel dotace/Zarządzający grantem:
Fond mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko/Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko


Realizace projektu/Realizacja projektu:
29.09.2016 – 29.09.2017

 

Celkové způsobilé náklady obce Hażlach/Całkowite koszty kwalifikowalne Gminy Hażlach: 46 118,60 EUR


Dotace pro obec Hażlach/Dotacja dla Gminy Hażlach:
31 371,16 EUR


Celkové způsobilé náklady obce Jablunkov/Całkowite koszty kwalifikowalne Gminy Jabłonków:

 0,00 EUR


Stručný popis projektu/Krótki opis projektu
:


Istotą projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza czesko-polskiego poprzez 
poprawę dostępności do atrakcji turystycznych. Przedmiotem projektu jest wykonanie utwardzenia ścieżki dla pieszych wraz z oświetleniem i umocnieniem brzegu cieku oraz wykonanie urządzeń siłowni zewnętrznej w Kończycach Wielkich. Ścieżka łączy dwie największe atrakcje dziedzictwa kulturowego wsi Kończyce Wielkie: drewniany kościół pw. św. Michała Archanioła z późnobarokową kaplicą Opatrzności Bożej.

 

 

pl

 

Ścieżka zdrowia upamiętnia Gabrielę hrabinę Thun-Hohenstein, zwaną „Dobrą Panią”, ostatnią właścicielkę miejscowego pałacu. 

 

Gabriela hrabina von Thun und Hohenstein

(1872 – 1957) 


Kończycka hrabina, ostatnia właścicielka miejscowego pałacu i majątku ziemskiego, powszechnie znana jako „Dobra Pani”, pochodziła z arystokratycznego rodu Larisch von Mönnich z Karwiny. Była jedną z trzech córek Eugeniusza Larischa von Mönnicha i Marii, hrabianki z domu Deym von Střritež.

Urodziła się w Wiedniu, stolicy Cesarstwa Austro-Węgier, 30 listopada 1872 r. Kiedy miała 6 lat, w roku 1878 zmarła jej matka, zaś dwa lata później także ojciec. Wychowaniem hrabianki i jej dwóch sióstr, starszej Henrietty i młodszej Franciszki, zajął się wuj Ferdynand Deym. Swoim osieroconym siostrzenicom za wzór stawiał ich matkę, która była znana z dobrego serca.

Wraz z siostrami młoda Gabriela przebywała w stolicy na cesarskim dworze. Żona cesarza Franciszka Józefa I, cesarzowa Elżbieta (zwana „Sisi”), uczyniła ją jedną ze swoich dam pałacowych. W 1893 r. wyszła za mąż za starszego o 13 lat hrabiego Feliksa Leopolda von Thun und Hohenstein (1859-1941), rotmistrza 5 regimentu dragonów, który pełnił wówczas funkcję komendanta Cesarsko-Królewskiej Konnej Gwardii Przybocznej. Następnie został adiutantem Jego Cesarskiej Mości i dosłużył się stopnia feldmarszałka-lejtnanta, będącego odpowiednikiem generała dywizji. Jedna z wiedeńskich gazet tak opisywała hrabinę Thun-Hohenstein: piękna, uprzejma, brawurowa amazonka, dobrodziejka, mecenaska sztuk, elegancka łyżwiarka, wirtuozka fortepianowa, inteligentna i dowcipna pani domu, magnes dla ludzi ducha, polityki i sztuki [tłum. Mariusza Makowskiego].            

 

sciezka 2
Gabriela hrabina von Thun und Hohenstein o Fot. ze zbiorów M. Makowskiego   

Gabriela hraběnka von Thun und Hohenstein o Foto ze sbírky M. Makowského

Duchess Gabriela von Thun und Hohenstein o Photo from the collection of M. Makowski

 

Hrabina towarzyszyła mężowi podczas jego służby w różnych garnizonach c.k. monarchii. Mieli czworo dzieci: Henriettę (1894-1984), Erweina (1896-1946), Ferdynanda (1898-1978) oraz Annę (1902-1988), która urodziła się już w Kończycach Wielkich. Tamtejszym mieszkańcom hrabina dała się poznać jako osoba wrażliwa na ludzką biedę, chętnie pomagająca bliźnim, niezależnie od ich pochodzenia. Była gorliwą katoliczką. Codzienne przemierzała ścieżkę, na której obecnie się znajdujemy, w drodze na mszę św. w kościele pw. św. Michała Archanioła. Organizowała pomoc materialną dla biednych dzieci z okolicy: przyjęcia w przypałacowym ogrodzie, bożonarodzeniowe „Gwiazdki”, połączone z wyposażaniem dzieci w odzież i obuwie, letnie kolonie. Starała się także ułatwić kończyckiej młodzieży dostęp do opieki medycznej i edukacji, na przykład wspierając stypendiami zdolnych uczniów.  Za jej sprawą w roku 1911 oddano do użytku istniejący do dzisiaj budynek czteroklasowej szkoły.                                     

Angażowała się nie tylko w życie Kończyc Wielkich. Przyczyniła się do powstania w Cieszynie ochotniczego pogotowia ratunkowego, przychodni dla młodych matek i ich dzieci oraz Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Organizowała zbiórki pieniężne na cieszyński Szpital Śląski, dla którego ufundowała pawilon dziecięcy. W czasie I wojny światowej udzielała się w tym szpitalu jako siostra Czerwonego Krzyża, której to organizacji była w Cieszynie przewodniczącą. Stała także na czele lub patronowała wielu organizacjom charytatywnym. W Kończycach Wielkich założyła przytułek dla inwalidów wojennych im. kpt. Cezarego Hallerra, poległego w styczniu 1919 r. podczas wojny polsko-czeskiej.

Mimo że z urodzenia była Austriaczką, angażowała się w propolskie działania. W 1914 r. wspierała czyn legionowy Józefa Piłsudskiego, zaś w roku 1918 Radę Narodową dla Śląska Cieszyńskiego. Za swe zasługi została wyróżniona honorowym obywatelstwem miasta Cieszyna, zaś polskie władze państwowe odznaczyły ją Orderem Odrodzenia Polski „Polonia Restituta”. Była przeciwniczką totalitarnego ustroju III Rzeszy. Austriakom miała za złe podporządkowanie się Hitlerowi.

Po II wojnie światowej władze komunistyczne odebrały hrabinie znajdujący się w Kończycach Wielkich pałac oraz majątek ziemski. Nie opuściła jednak Polski, lecz zamieszkała w skromnych warunkach w Cieszynie, gdzie zmarła 18 października 1957 r. Pochowana została na kończyckim cmentarzu w rodzinnym grobie, obok męża i siostry Franciszki von Starhemberg. Żegnały ją tłumy wdzięcznych mieszkańców Cieszyna i Kończyc Wielkich.

We wrześniu 2004 r. imieniem Gabrieli hrabiny Thun-Hohenstein nazwane zostało miejscowe Gimnazjum.

 


Stezka zdraví je pojmenovaná na památku Gabriely Thun-Hohenstein, hraběnky ze šlechtického rodu Larisch von Mönnich z Karviné, která jako poslední z rodu vlastnila místní zámek a statek a v pamětí lidí se zapsala jako
Dobrá Paní z Kończyc Velkých.

 

Gabriela hraběnka von Thun und Hohenstein

(1872 1957)

 

Poslední majitelka paláce a statku v Kończycach, obecně známá jako Dobrá paní, pocházela ze šlechtického rodu Larisch von Mönnich z Karviné. Byla jednou z třech dcer Evžena Larischa von Mönnicha a Marie, hraběnky z rodu Deym von Střitež.

Narodila se ve Vídni, hlavním městě Monarchie Rakousko-Uherské, 30 listopadu 1872. V roce 1878, když ji bylo 6 let, zemřela její matka a po dvou letech také otec. Hraběnku a její dvě sestry, starší Henriettu a mladší Františku, vychovával jejich strýc Ferdinand Deym. Svým osiřelým neteřím dával za příklad jejich matku, která byla obecně známá svým dobrým srdcem.

Gabriela se svými sestrami pobývala na císařském dvoře ve Vídni. Manželka císaře Františka Josefa I, císařovna Alžběta (známá pod přezdívkou Sissi) si ji vybrala za svoji dvorní dámu. V roce 1893 byla vdána za o 13 let staršího hraběte Felixe Leopolda von Thun und Hohenstein (1859-1941), rotmistra 5. dragounského pluku, který v této době plnil funkci velitele Císařsko-královské jezdecké gardy. Poté byl povýšen na pobočníka jeho císařského Veličenstva a dosloužil se hodnosti polního maršála-poručíka, která odpovídá dnešní hodnosti generálmajora. V jedněch vídeňských novinách byla hraběnka Thun-Hohenstein popsána jako: Krásná, zdvořilá, odvážná jezdkyně, filantropka, mecenáška umění, elegantní bruslařka, virtuózka na klavír, inteligentní a vtipná paní domu, přitahující osobnosti z oblasti umění a politiky [překlad Mariusza Makowskiego].

 

sciezka 3
 Gabriela hrabina von Thun und Hohenstein o Fot. ze zbiorów M. Makowskiego
Gabriela hraběnka von Thun und Hohenstein o Foto ze sbírky M. Makowského
Duchess Gabriela von Thun und Hohenstein o Photo from the collection of M. Makowski

 

Hraběnka pobývala se svým manželem během jeho služby v různých posádkách na území tehdejší monarchie. Měli čtyři dětí: Henriettu (1894-1984), Erweina (1896-1946), Ferdinanda (1898-1978) a Anu (1902-1988), která se už narodila ve vesnici Kończyce Velké. Místní obyvatele znali hraběnku jako osobu, která byla citlivá na problémy místních lidí, zejména chudých, kterým nezištně pomáhala bez ohledu na jejich původ. Byla horlivou katoličkou. Stezkou, na které se nyní nacházíte, chodila hraběnka každý den na bohoslužbu do kostela sv. Michaela Archanděla. Organizovala materiální pomoc pro chudé děti z okolí: zábavy v palácové zahradě, vánoční večeře, kde rozdávala dětem oděv, obuv a další vybavení. Snažila se jim umožnit přístup k lékařské péči a vzdělání, např. tím, že poskytovala stipendia pro nadané děti.  Díky jejímu úsilí byla v roce 1911 předána do užívání budova školy se čtyřmi třídami.

Angažovala se nejen v Kończycach Velkých. Přičinila se o vznik dobrovolnické záchranné služby v Těšíně, útulku pro matky s dětmi a Společnosti pro ochranu zvířat. Organizovala finanční sbírky na těšínskou Slezskou nemocnici, sama osobně finančně podpořila vznik dětského oddělení. Během 1. světové války pracovala jako zdravotní sestra u Červeného Kříže, kterého byla předsedkyni v Těšíně. Stala v čele mnoha charit a části dalších byl patronkou. V Kończycach Velkých založila útulek pro vojenské invalidy pod jménem kpt. Cezarego Hallera, zabitého v lednu roku 1919 během polsko-české války.

Přesto, že byla rozená Rakušanka, angažovala se ve prospěch Poláků. V roce 1914 podporovala vznik polských legií Józefa Piłsudskiego a v roce 1918 vznik Národní Rady Těšínského Knížectví. Za své zásluhy byla jmenována čestným občanem Těšína a polská vláda ji vyznamenala Řádem Polonia Restituta. Byla odpůrkyni totalitního režimu III Říše. Rakušanům měla za zlé, že se podřídili Hitlerovi.

Po 2. světové válce komunistická vláda znárodnila palác a statek v Kończycach Velkých. Hraběnka však neopustila Polsko, ale vedla skromný život v Těšíně, kde zemřela 18. října roku 1957. Byla uložena v rodinném hrobě  na hřbitově v Kończycach, vedle svého manžela a sestry, Františky von Starhemberg. Na pohřbu se s ní přišli rozloučit davy lidí z Těšína a Kończyc Velkých.

V září roku 2004 bylo podle Gabriely hraběnky Thun-Hohenstein pojmenováno místní gymnázium.

 

 

eng

 

This path commemorates the Duchess Gabriela Thun-Holsten, also known as "the Good Lady", the last owner of the local palace.

 

Duchess Gabriela von Thun und Hohenstein

(1872 1957) 

 

The duchess of Konczyce Wielkie, the last owner of the local palace and demesne, widely known as "the Good Lady", originated from the aristocracy of the house of Larisch von Mönnich of Karwina. She was one of the three daughters of Eugenius Larisch von Mönnich and Countess Maria of House Deym von Střritež.

She was born in Vienna, the capital of Austro-Hungarian Empire, on 30th November 1872. Her mother died when she was six, in 1878, and two years later her father passed away. The upbringing of the countess and her two sisters, older Henrietta and younger Francesca, was given to her uncle, Ferdynand Deym. He always talked about their mother as a role model to follow because she was widely known as person of good heart.

Gabriela and her sisters stayed in the capital, in the Royal Court. The wife of the Emperor Josef I, the empress Elisabeth (also known as "Sisi") made young Gabriela one of her palace maids. In 1893, Gabriela married a man older by 13 years, count Feliks Leopold von Thun und Hohenstein (1859 - 1941), a cavalry captain of the 5th dragoon regiment, who, at that time, was a commandant of the Imperial-Royal Horseguard Division. Following that, he became the adjunct of his Majesty the Emperor and reached the rank of field marshalllieutenant, which was the counterpart of the division general. One of the Vienna newspaper described the Duchess Thun-Hohenstein: beautiful, kind, courageous Amazon, a benefactor, a patron, an elegant skier, a piano virtuoso, intelligent and witty lady of the house, attracting the cultural, political and spiritual personas [transl. Mariusz Makowski].                

 

sciezka 4
Widok na pałac rodu Larischów o Fot. ze zbiorów M. Makowskiego   
Pohled na palác rodu Larischů o Foto ze sbírky M. Makowského
The view on the Palace of the Larisch family o Photo from the collection of M. Makowski

 

The Duchess accompanied her husband during his tour of duty in various garrisons of the Empire. They had four children: Henrietta (1894-1984), Erwein (1896-1946), Ferdinand (1898-1978) and Anna (1902-1988), who was born in Kończyce Wielkie. The people of Kończyce known the Duchess as a gentle and kind person, sensitive to poverty, willingly helping the people, regardless of their background. She was a devout catholic. Everyday she was going along the very path we stand now on, on her way to the church of Archangel Michael.  She was organising financial aid for poor children from this area: palace garden parties, Christmas Eve meals, during which she was giving the children clothes and shoes, summer camps. She was also aiding the youths from the area to access the healthcare and education, by. i.e. providing grants for exceptional students.  It is thanks to her that in 1911, the still-existing building of four-grade school was built.                                      

She was engaging in not only in the everyday life of Kończyce Wielkie. She had her fair share of crating the voluntary emergency service in Cieszyn, general practice for young mothers and their children and Animal Care Society. She organised money collections for Silesian Hospitalin in Cieszyn, and she sponsored its children ward. During World War I, she worked in the hospital as a nurse of Red Cross, of which she was the president. She was also the head of or a sponsor of numerous charity organisations. She founded the war and military disabled person shelter and named it after captain Cezary Haller, who died in January 1919, during polish-czech war.

Despite being born Austrian, she engaged in pro-Polish activities. In 1914, she supported the legion act of Józef Piłsudski, and in 1918, she supported the National Council for ‎Śląsk Cieszyński. She was awarded the honorary citizenship rights of the town of Cieszyn and Polish state authorities awarded her with the Order of Polonia Restituta. She opposed the totalitarianism of the III Reich. Gabriela also opposed the Austrians for submitting to Adolf Hitler.

After Warld War II, the communist authorities took over the palace and the demese of the Duchess, located in Kończyce Wielkie. She did not leave Poland though, but lived modestly in Cieszyn, where she died on 18th October 1957. She was buried on the cementary in Kończyce Wielkie, in the family tomb, next to her husband and sister Franciszka von Starhemberg. She was seen off by crowds of grateful citizens of Cieszyn and Kończyce Wielkie.

In September 2004, the local gymnasium was named after the Duchess Gabriela Thun-Hohenstein.

 


 *                   *                   *

 

pl 

 

W Kończycach Wielkich znajduje się najwięcej wartych obejrzenia na terenie Gminy Hażlach zabytków i pomników przyrody. 

 

 Kościół pw. św. Michała Archanioła


Drewniany kościół pochodzi z 1777 r. Największe zasługi przy jego powstaniu poniósł wywodzący się z tej miejscowości ks. Szymon Świeży. Parafia w Kończycach Wielkich istniała już z całą pewnością w 1335 r. Do parafii należały również wioski Rudnik, Kaczyce i Hażlach. Drewniany budynek o konstrukcji zrębowej stoi na podmurowaniu. Kościół jest jednonawowy, z węższym i niższym prezbiterium, zwróconym na południowy wschód. Kwadratowa wieża konstrukcji słupowej o pochyłych ścianach ma w przyziemiu kruchtę. Wieńczy ją hełm cebulasty.


Kaplica zamkowa Opatrzności Bożej


Tuż obok pałacu Larischów, po jego wschodniej stronie, znajduje się późnobarokowa kaplica Opatrzności Bożej. Wcześniej w tym miejscu wznosił się drewniany obiekt z 1686 r. W 1767 r. zbudowano kaplicę z cegły i kamienia, zwróconą prezbiterium na północ. W XIX wieku stała się ona miejscem coraz liczniejszych pielgrzymek z najbliższej okolicy i z Cieszyna. W oknach prezbiterium kaplicy znajdują się dwa „witraże” z przedstawieniami Opatrzności Bożej i Świętej Rodziny. Nie są to jednak witraże wykonane w tradycyjnej formie ze szklanych płytek łączonych ołowianymi ramkami, lecz nowoczesne obrazy wyrzeźbione w pleksiglasie. W 1938 r. podarował je kaplicy dr Otto Röhm, teść jednego z synów hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein, który w 1928 r. jako pierwszy rozpoczął w Niemczech produkcję szkła organicznego, czyli pleksiglasu.                    

 

Pałac rodu Larischów (rezydencja hr. Gabrieli Thun-Hohenstein)


Posiadłość powstała pod koniec XVII, prawdopodobnie na miejscu wcześniejszej budowli z XVI wieku. Pałac zbudował marszałek krajowy Księstwa Cieszyńskiego, baron Jerzy Fryderyk Wilczek. Swoje obecne wykończenie w stylu francuskiego neobaroku budynek uzyskał pod koniec XIX wieku. Wokół pałacu powstał angielski park krajobrazowy ze sztucznym stawem. Trójkondygnacyjny budynek pałacu na planie litery L zwrócony jest frontem na południowy wschód. Od północno-zachodniej strony znajduje się dobudowane później skrzydło. Obie części łączy czworoboczna wieża z czterospadowym hełmem.

 

Folwark ziemski Karłowiec

 

Datowany na rok 1760. Wcześniej w tym miejscu istniał folwark o zabudowie drewnianej. Po wojnie, przez krótki okres, w folwarku znajdowało się gospodarstwo rolne Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego. Dalsza historia folwarku jest związana z powstałą w 1952 r. Stadniną Koni w Pruchnej. W gospodarstwie w Kończycach Wielkich hodowano bydło mleczne, a także w mniejszym zakresie konie. W latach 2009-2010 w folwarku pod nadzorem konserwatora zabytków przeprowadzono prace remontowe i modernizacyjne, które przystosowały ten obiekt do roli gospodarstwa agroturystycznego.    


Pomniki przyrody


Przy ulicy Dolnej rosną dwa szczególne okazy dębów szypułkowych, którym w 2005 r. Wojewoda Śląski nadał imiona cieszyńskich książąt piastowskich. Liczący ponad 750 lat „Mieszko” to najstarszy dąb na Śląsku o obwodzie pnia 910 cm i wysokości 35 m. Mniejszy „Przemko” ma około 450 lat, 30 m wysokości i 550 cm obwodu.

W Kończycach Wielkich jest ponadto pięć innych dębów uznanych za pomniki przyrody: trzy rosną na skraju lasu graniczącego z parkiem przy ulicy Zamkowej, jeden w pobliżu folwarku Karłowiec oraz kolejny nad potokiem Wschodnica.

Historyczno-przyrodniczą ciekawostką jest Zielona Gruszka obok ulicy Brzozowej. Wieść głosi, że posadzono ją na pamiątkę zniesienia pańszczyzny w roku 1848.

 

 

cz

 

 

Ve vesnici Kończyce Wielkie [čes. Velké Kunčice, dále Kończyce Velké] se nachází nejvíce pozoruhodných historických a přírodních památek obce Hażlach.

 

 
Kostel sv. Michaela Archanděla


Dřevěný kostel byl postaven v roce 1777. Největší zásluhy pro jeho vznik měl kněz Šimon Świeży, který odtud pocházel. Farnost v Kończycach Velkých už určitě existovala v roce 135. Do této farnosti patřily také vesnice Rudnik, Kaczyce a Hażlach. Kostel je roubenou dřevostavbou na kamenné podezdívce. Má jednu loď s užším a nižším kněžištěm, které je orientováno na jihovýchod. Čtvercová věž štenýřové konstrukce o stěnách zužujících se směrem nahoru má v přízemí předsíň. Věž je nahoře zakončena barokní cibulí.


sciezka 5

Kościół pw. św. Michała Archanioła z 1777 r.
Kostel sv. Michaela Archanděla z roku 1777
The church of Archangel Michael from 1777


Palácová kaple Božské prozřetelnosti


Hned vedle paláce rodu Larishů, na jeho východní straně, se nachází kaple Božské prozřetelnosti ve stylu pozdního baroka. Původně zde stala dřevěná budova z roku 1686. W roce 1767 byla postavená kaple kapli z kamene a cihel, s kněžištěm orientovaným na sever. V 19. století se kaple stala stále více navštěvovaným cílem poutníků z nejbližšího okolí a Těšína. V oknech kněžiště jsou dvě
vitrážes vyobrazením Božské prozřetelnosti a Svaté rodiny. Nejsou to však vitřáže vyrobené tradičním způsobem z nařezaného skla, vkládaného do olověných prutů, ale moderní obrazy vyřezané v plexiskle. V roce 1938 věnoval tyto obrazy do kaple Dr. Otto Röhm, tchán jednoho ze synů hraběnky Gabriely Thun-Hohenstein, který v roce 1928 jako první zahájil v Německu výrobu tzv. organického skla - plexiskla.


sciezka 6
Kaplica Opatrzności Bożej
Kaple Božské prozřetelnosti
The chapel of God's Provide

 


Palác rodu Larischů (sídlo hr. Gabriely Thun-Hohenstein)Rezidence vznikla koncem 17. století, pravděpodobně na místě dřívější stavby z 16. století. Palác postavil zemský maršálek Těšínského knižectví, baron Jiří Fryderyk Wilczek,  Koncem 19. století palác získal svoji současnou podobu, ve stylu francouzského neobaroka. Kolem paláce byl založen anglický krajinářský park s umělým rybníkem. Třípodlažní palácová budova byla vystavěna na půdorysu písmene L, s hlavním průčelím orientovaným na jihovýchod. Křídlo na severozápadní straně bylo dostavěno později. Obě části paláce spojuje čtyřhranná věž se čtyřbokou střechou.sciezka 7

Pałac rodu Larischów
Palác rodu Larischů
The Palace of the Larisch family   

 

Statek Karłowiec

 

První historická zmínka pochází z roku 1760. Původně zde stal dřevěný statek. Během krátkého období po válce statek fungoval jako zemědělský podnik Vyšší Zemědělské školy. Další dějiny statku jsou spojené se vznikem hřebčína v roce 1952 ve vesnici Pruchna. V zemědělském podniku v Kończycach Velkých byl chov mléčného skotu a v menším rozsahu i koní. V letech 2009 až 2010 byly ve statku pod dohledem státního památkového úřadu provedeny opravné a modernizační práce, které pomohly přizpůsobit stavbu pro agroturistické účely.


sciezka 9
Wjazd do folwarku Karłowiec
Vjezd na statek Karłowiec
The entrance to Karłowiec manor

 

Přírodní památky

 

V ulici Dolna rostou dva výjimečné duby letní, které v roce 2005 Slezský vojvoda pojmenoval podle těšínských knížat z rodu Piastů. Přes 750 let starý dub Mieszkoje nejstarší dub na Slezsku s obvodem kmene 910 cm a výšce 35 m. Menší dub Przemkomá cca 450 let, 30 m výšky a 550 cm obvodu.

Status přírodní památky má v Kończycach Velkých ještě pět dalších dubů: tři rostou na kraji lesa u parku při ulici Zamkowa, jeden roste poblíž statku Karłowiec a poslední nad potůčkem Wschodnica.

Historickou a přírodní zajímavostí je Zelená hrušeň, která roste vedle ulice Brzozowa. Proslýchá se, že byla zasazena jako památka na zrušení robotnické povinnosti v roce 1848.sciezka 8
Sędziwe dęby „Mieszko” i „Przemko”
Památné duby „Mieszko” a „Przemko”
The monumental oak trees "Mieszko" and "Przemko" 

 

 


eng

 


Kończyce Wielkie locates the largest amount of historical and nature's monuments worth seeing in the entire province of Hażlach.

 

The church of Archangel Michael


The wooden church was built in 1777. The priest Szymon Świeży, who was born in Kończyce Wielkie, took a major part in its construction. The local parish in Kończyce Wielkie existed for sure in 1335. The villages of Rudnik, Kaczyce and Hażlach belonged to the parish.  The wooden building of log-frame structure stands on a wall base. The church is single-nave, with narrower and lower chancel facing south-east. The square tower of post and beam construction, with slanted walls has the porch on the ground floor. It is topped with round onion dome.


The castle chapel of God's Providence


The late baroque chapel of God's Providence is located next to the Larisch palace, on its east side. Prior to the chapel, a wooden building from 1686 was standing in this spot. In 1767 the brick and stone chapel with its chancel facing north was built. In 19th Century, the chapel became the location of many pilgrimages from the nearest area and from the town of Cieszyn. There are two stained-glass windows with the depictions of God's Providence and the Holy Family in the chancel. These stained-glass windows are not made in the traditional form of glass plates combined with lead frames, but these are modern pictures sculpted in the plexiglass. The windows were gifted in 1938 by Dr. Otto Röhm, father-in-law of one of the Duchess Gabriela Thun-Hohenstein's sons, who, in 1928, as the first, began to manufacture organic glass, also known as plexiglass, in Germany.                    


The palace of house Larisch (the residency of the Duchess Gabriela Thun-Hohenstein
)


The estate was built at the end of 17th century, probably in a spot where a building from 16th century stood before. The palace was built by the province Marshall of the duchy of Cieszyn, Baron Jerzy Fryderyk Wilczek. Its present, French-stylised neo-baroque finish was attained at the end of 19th century. An English stylised natural landscape park with artificial pond was built around the palace. Triple-storey palace building in the shape of the letter L faces south-east.
A north-west wing of the palace was added later on. Both parts are connected by four side tower with shingle dome roof.


Karłowiec manor


Dated to 1760. A wooden manor previously existed in the same spot. For a short time after the war, the Secondary School of Life Sciences farmstead was a part of the manor. Following that, the history of the manor is connected with the Stud Farm, founded in 1952 in Pruchna. The manor in Kończyce Wielkie was used for breeding the dairy cattle, and to lesser extend, horses. In 2009-2010, the overhaul and modernisation under special custody of a restorer took place in the manor, which adapted the buildings to its new role of an agricultural farmhouse.    


Nature monuments


Two exceptional sessile oaks grow at Dolna street, which, in 2005, the Silesian Voivode named after the Piast Princes of Cieszyn. Over 750 years old oak tree "Mieszko" is the oldest oak tree in Silesia voivoidship, with girth of 910 cm and height of 35 meters. The smaller "Przemko" oak tree is 450 years old, 30 meters high and has girth of 550 cm.

There are five other oak trees considered as nature monuments: three of them grow on the edge of the forest close to the Zamkowa Street, one is located close to the Karłowiec manor and the last one grows in the vicinity of Wschodnica stream.

Te Green Pear Tree, growing close to Brzozowa street, is the local historical and nature tidbit. The legend says it was planted in the memory of the abolishment of the feudal services in 1848.

 

 

Projekt „Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

 

Wydarzenia

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca