Herb - Brzezówka
Herb - Hażlach
Herb - Kończyce Wielkie
Herb - Pogwizdów
Herb - Rudnik
Herb - Zamarski
Hażlach "z lotu ptaka"
Kapliczka w Kończycach Wielkich
Piknik militarny w Hażlachu
Występ ZPiT Ziemi Cieszyńskiej na dożynkach w Zamarskach
Widok z Zamarsk na masyw Czantorii

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach

"Kronika życzliwości"

Komunikat w sprawie płatności za odpady komunalne

„Śląski Telefon dla Seniora”

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Informacja Wójta Gminy Hażlach w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Kontakt z doradcą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

Obwieszczenie Wójta Gminy Hażlach

"Kronika życzliwości"

Komunikat w sprawie płatności za odpady komunalne

„Śląski Telefon dla Seniora”

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Informacja Wójta Gminy Hażlach w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Kontakt z doradcą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego


Wójt Gminy Hażlach informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa Prawo wodne (Dz.U. z 2020 roku, poz. 310) nakładająca na samorząd lokalny obowiązek określenia i pobierania opłaty za usługi wodne polegające na zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2502).

Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

Podmiotami zobowiązanymi do uiszczenia opłaty retencyjnej zgodnie z art. 269 ust.1, pkt.1, art. 272 ust. 22 oraz art. 298 pkt.2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne, od dnia 1 stycznia 2018 roku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wobec powyższego prosimy podmioty, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający naturalną retencję terenową w stopniu przewidzianym ustawą, o przedstawienie danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej w m2 dostarczając wypełnione oświadczenie (będące w załączeniu).

Oświadczenie należy składać w terminie:

  • do 15 kwietnia 2020 roku za I kwartał 2020 roku,
  • do 15 lipca 2020 roku za II kwartał 2020 roku,
  • do 15 października 2020 roku za III kwartał 2020 roku,
  • do 15 stycznia 2021 roku za IV kwartał 2020 roku.

W przypadku nie złożenia oświadczenia w powyższych terminach opłata będzie naliczana na podstawie złożonego już uprzednio oświadczenia.

Oświadczenie powinien złożyć każdy nowy właściciel/użytkownik wieczysty/posiadacz nieruchomości spełniającej przesłanki określone powyżej.

Ponadto w interesie podmiotu ponoszącego opłatę jest informowanie organu wymierzającego opłatę o korzystnych dla siebie zmianach stanu faktycznego (przywrócenie retencji naturalnej; zwiększeniu retencji naturalnej; wykonaniu urządzeń retencji sztucznej).

Oświadczenie należy składać sekretariacie Urzędu Gminy - pokój nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Hażlach, ul. Główna 57, 43-419 Hażlach.

Oświadczenie dostępne jest także w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Referacie Gospodarki Komunalnej – pokój nr  12a.

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Karina Sikora, tel. 33 856 94 79 wewn. 63.

 

Oświadczenie o zmniejszeniu naturalnej retencji terenowej z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (do pobrania)

projekty

rzadowecentrumlegislacji

dziennikurzedowywojslaskiego

dziennikustaw

monitorpolski

 eurlex

 

wios logo

dobry start 2018 baner

500 plus baner

wczk

epuap e87d4

sekap 070e8 

e-Urząd - dodaj do ulubionych!   

eURZAD 8ace2


Jak korzystać z platformy e-Urząd
(film instruktażowy)
 

Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach
portal ifp2015

System Konsultacji Społecznych
SKS

 

Mapy Gminy

mapa gminyInternetowy Serwer
Danych Przestrzennych

Gminy Hażlach
logo ISDP

Polecamy

Media o nas

"Dożynki Gminy Hażlach"
"Hażlach szuka pamiątek"
"Powstaje pomnik hrabiny Gabrieli Thun-Hohenstein"
"Święta plonów"
"Militaria i historia w Hażlachu"

Galeria zdjęć

Zabytki, ciekawe miejsca